Voorwaarden vakantieopvang

Voorwaarden DHD Vakantieopvang

 

  1. DHD wil naast de herplaatsingen die zij doet, Doggenbaasjes de gelegenheid geven om hun hond(en) onder te brengen in een gastgezin van DHD, zodat zijzelf met een prettig gevoel op vakantie kunnen en de hond(en) niet in een pension hoeft/hoeven te zitten.

Zodra u ons een email heeft gestuurd via onze emailadres bestuurdhd@outlook.com met onderwerp DHD vakantieopvang, gaan wij kijken welk gastgezin van ons op dat moment tijd heeft om op uw hond(en) te passen. Dit doen wij in overleg met elkaar. Iedere partij heeft recht om aan te geven als iets niet gaat of niet goed voelt.

 

  1. Algemeen:

DHD vakantieopvang (hierna te noemen DHD) verplicht zich om de hond(en) het naar beste vermogen en behoren te verzorgen. Zij behoudt zich het recht voor, deze verzorging te doen plaatsvinden op de wijze die zij het beste acht.

 

  1. Overeenkomst:

Een overeenkomst geldt pas als afgesloten, nadat eigenaar de vakantieopvang overeenkomst heeft betaald en ondertekend, en de overeenkomst bij DHD binnen is.

 

  1. Opname:

De hond(en) wordt/worden uitsluitend in huis genomen, indien een geldig entingbewijs kan worden overlegd. In het paspoort moet dus de volledige inenting staan of een bewijs van een titerbepaling. De hond(en) moeten worden voorzien zijn van een registratienummer (tatoeage of chip) en deze moet vermeld staan bij de NDG. Eigenaar geeft alle relevante inlichtingen door die voor een goede verzorging van de hond(en) nodig zijn, alsmede instructies in geval van ziekte of overlijden.

  1. Voorbehoud van opname:

DHD behoudt zich altijd het recht voor te weigeren honden in de vakantieopvang te nemen, indien zij meent dat de hond(en) een bedreiging vormt/vormen voor de gezondheid van de overige dieren, of dat verblijf in huis de gezondheidstoestand van de hond(en) zelf schaadt.

 

  1. Gedrag van uw hond(en):

In losloopgebieden zal uw hond, bij redelijke inschatting van risico’s, losgelaten worden. Er zal vanzelfsprekend toezicht zijn op uw hond(en). Daarbij is DHD en haar gastgezin niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of anderzijds opgelopen trauma van uw hond.

De hond(en) dient/dienen volledig sociaal te zijn naar andere dieren en kinderen!

Loopse teven worden niet toegelaten vakantieopvang.

Puppies zijn welkom vanaf het moment dat ze zindelijk zijn.

  1. Vaccinaties:

Voor uw hond(en) zijn/hun de volgende vaccinaties verplicht: één keer in de twee jaar een grote cocktail Parvo, HCC, Leptospirose (Weil), Para-influenza, Rabiës. Het jaar erop is dan een kleine cocktail Para-influenza en Leptospirose (Weil) voldoende. Inenten tegen kennelhoest (para-influenza en Bordetella) is wel elk jaar verplicht. De vaccinaties behoren niet ouder te zijn dan acht maanden op het moment van brengen. Tevens dienen de vaccinaties twee weken van te voren te zijn toegediend. Heeft u uw hond(en) via een titerbepaling laten checken, dient u dit bewijs ook te laten zien. U bent verplicht om een geldig dierenpaspoort/entingsboekje bij uw hond(en) te hebben, en dit af te geven tijdens het verblijf van uw huisdier.

Om vlooienproblemen te voorkomen vraagt DHD u om ervoor te zorgen dat uw hond(en) vlooi-vrij is/zijn en om de hond(en) voor het verblijf een anti-vlo behandeling te geven.

  1. Aansprakelijkheid/schade:

DHD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies, of schade ten gevolgen van ziekte, verwondingen, overlijden, of andere gebeurtenissen met betrekking tot het in huis genomen dier, of meegegeven spullen.
Eigenaar is steeds aansprakelijk voor schade aan personen en zaken door het dier aangebracht, door welke oorzaak dan ook. Het gastgezin van DHD kan ook niet aansprakelijk worden gesteld.

 

  1. Ziekte, ziektekosten en overlijden:

In geval van ziekte van het dier, of indien zij dit nodig acht, heeft DHD het recht de eigen dierenarts te consulteren.
De kosten van consult en evt. behandeling door dierenarts alsmede de voorgeschreven medicijnen e.d. komen altijd voor rekening van de eigenaar en dienen bij ophalen van het dier contant te worden voldaan.
Ook de eigen dierenarts kan worden geconsulteerd (als deze bereid is hiervoor naar het gastgezin van DHD te reizen), dat dient de eigenaar wel uitdrukkelijk, na overleg met eigen dierenarts, aan te geven met het in huis brengen van de hond(en). In geval van overlijden van de in bewaring gegeven hond zal in overleg met de eigenaar of contactpersoon gehandeld worden.

 

10. Voeding en medicatie:

De eigenaar zorgt voor ruim voldoende voeding voor de vakantieperiode, dit om de stressfactor zo laag mogelijk te houden. Indien u vers vlees voert, moet dit in overleg besproken worden met het gastgezin i.v.m. de vriezer. Dit alles geldt ook voor de medicatie. Dit graag zo ruim mogelijk meegeven aan het gastgezin. Mocht het toch om welke reden dan ook te weinig zijn, zijn de kosten voor de eigenaar.

11. Betaling:

Met het in huis geven van de hond(en), dient het volledige overeengekomen vakantieopvang bedrag bij vooruit betaling voldaan te zijn. Is dit niet het geval, kan de overeenkomst niet doorgaan.
Kosten gemaakt voor de hond(en) in de vakantieperiode dienen contant afgerekend te worden bij ophalen van de hond(en).
De dag van brengen en de dag van halen worden als twee afzonderlijke dagen gerekend.

Bij reserveringen voor vakantieopvang vraagt DHD u om een aanbetaling te doen van 1/3 van het totale bedrag.
Indien u reserveert binnen 14 dagen voor aanvang, dient u het gehele bedrag in 1x te voldaan.

12. Annulering/beëindiging:

Indien u 4 weken voor de afgesproken vakantieopvang nog annuleert, krijgt u het aanbetaalde bedrag volledig terug. Elke week waarin u daarna annuleert vermindert het bedrag dat u terugkrijgt met 25%.
Bij overlijden (na overleggen dierenartsverklaring) van de hond wordt hier uiteraard van afgeweken.
Ook bij eerder ophalen van dieren die in huis verblijven, wordt de besproken periode doorberekend.

13. Eigendomsoverdracht:

Indien de hond(en) uiterlijk 14 dagen na verstrijken van de overeengekomen vakantieperiode niet is afgehaald zonder dat de eigenaar/gemachtigde contact heeft opgenomen, gaan de eigendomsrechten van de hond(en) over naar DHD.
DHD is dan gerechtigd een andere eigenaar voor de hond(en) te zoeken.
Eventuele kosten ontstaan door schade jegens personen en zaken, dan wel door ziekte, verwondingen, overlijden of enig andere gebeurtenis ten tijde van de overeenkomen vakantieperiode worden op de eigenaar verhaalt.

14. Prijsopgave en Reserveringen:

U kunt de tarieven en het inschrijfformulier bekijken op onze website www.doggenherplaatsing.com

Deze staat onder het kopje: Vakantieopvang .